D’acord amb l’article 14 dels Estatuts de la SCFM, es convoca l'Assemblea General de la Societat Catalana de Física Mèdica, que tindrà lloc amb caràcter ordinari, el dimecres 7 de juny a les 17:00 a la Sala Trueta a l'Edifici Principal de l'Hospital Duran i Reynals (Avinguda de la Granvia, 199-203).
L'ordre del dia serà:
  •  Informes dels grups de treball.
  •  Informe de tresoreria i valoració de l'utilitat de la gestoria.
  •  Proposta modificació normativa del Reglament del Règim Intern:                                                                 
             a) Requisits grups de treball
             b) Cursos a sol·licitar a cada convocatòria de beques
  • Convocatòria webmaster.
  • Informe sobre el CCFCPS i el programa DPC del Departament de Salut. Informe de l'entrevistat pel Departament de Salut.
  • Proposta respresentant SCFM al CCFCPS i  d'avaluadors d'activitats en formació continuada.
  • Proposta del programa de formació contínuada en Radiofísica Hospitalària de la SCFM.
  • Informació per a l'adhesió de la SCFM al Programa d' Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM).
  • Informe de la carta enviada al Departament de Salut per part de les Unitats docents amb el recolzament de la SCFM sobre la quota autonòmica.
Com ja vam fer l'anterior edició, celebrarem també el mateix dia entre 15:00 i 17:00 la VI Jornada de Residents.

El Departament de Salut està posant en marxa un pla pel Desenvolupament Professional Continu (DPC) per totes les professions sanitàries a Catalunya.

Segons l’esborrany del document “El DPC és el procés de manteniment i millora de les competències professionals, procés d’aprenentatge que es genera a partir del creixement personal i professional, lligat directament a l’experiència amb el treball, però no exclusivament. El concepte de DPC engloba el de formació continuada amb la particularitat que el transcendeix i permet imaginar fórmules d’aprenentatge i de millora que van més enllà dels cursos, seminaris o tallers, recursos habituals de la formació continuada.”

A la darrera reunió del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries (CCFCPS), al desembre de 2016, es va presentar el projecte. Posteriorment, al gener de 2017, es va demanar participació als membres del CCFCPS per tal de donar idees. Com a membre del CCFCPS, el president de la SCFM, Pablo Carrasco, va fer un document aportant algunes idees. Finalment, al març de 2017 es va convocar a un professional de la nostra àrea per tal de fer-li una sèrie de preguntes en relació a la implementació del DPC dins l’àmbit de la Física Mèdica. Com bé recordareu, la Junta Directiva de la SCFM va demanar voluntaris per tal d’anar a aquesta entrevista i d’entre els presentats varen triar el Josep Puxeu, de l’Hospital de Sant Joan de Reus, després d’avaluar tant la carta de motivació com el seu CV.

A l’Àrea de Membres del nostre web (iniciant sessió amb el vostre usuari i contrasenya) dins el submenú 'Documents', trobareu tant l’esborrany del document del pla de DPC enviat pel Departament de Salut als membres del CCFCPS com un document amb Annexos. Dins d'aquest document d’annexos trobareu tant el document que va enviar el Pablo Carrasco aportant idees sobre DPC com l’entrevista que varen fer al Josep Puxeu.

A la propera assemblea s’explicarà bé el tema del DPC i també es proposarà una estratègia de formació continuada de Radiofísica Hospitalària promoguda des de la SCFM.

El passat mes de novembre de 2016 els tutors i els responsables de les Unitats Docents de la especialitat de Radiofísica Hospitalària, amb el recolzament de la Societat Catalana de Física Mèdica (SCFM), varen sol·licitar a la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la no restricció d’oferta formativa de residents de la nostra especialitat. En resposta a aquesta petició el Departament de Salut ens va manifestar que no disposa d’informació prou fiable respecte els físics que treballen en els nostres centres i que els interessaria poder compartir amb nosaltres qualsevol mena d’informació que tinguem disponible, per tal que l’oferta de places de residents s’acosti al màxim a les necessitats de físics en el futur.

Amb la voluntat de donar resposta a la petició d’informació anteriorment esmentada i col·laborar amb el Departament de Salut, la SCFM va confeccionar una enquesta ‘online’, la qual es va demanar respondre als responsables dels serveis o unitats de Radiofísica dels grans centres sanitaris de Catalunya, per tal d’aclarir quants especialistes som i les possibilitats de de creixement reals en un futur pròxim. En aquesta notícia recollim els resultats d’aquesta enquesta.  Per tal de desplegar-la, feu 'click' sobre el títol.

Antecedents

Fa temps l'IDI va demanar assessorament tècnic als caps de protecció radiològica que desenvolupen l'activitat a les seves instal·lacions per estudiar la implantació d'un software per la gestió de dosis que donés resposta a la directiva europea 2013/59/EURATOM que ha de transposar-se a legislació estatal abans de 2018.

Un dels aspectes que es van plantejar coordinadament amb la direcció de sistemes d'informació de l'ICS i TicSalut és que caldria que el software fos capaç d'integrar-se amb els HIS corresponents, i amb un hipotètic "registre central de dosis" a nivell de Catalunya, bé directament o a través del HIS. Això asseguraria que, independentment del gestor de dosis escollit pel proveïdors de diagnòstic per la imatge, hi hagi un mínim comú denominador d'informació que tots haurem d'exigir als plecs de prescripcions tècniques. Malgrat és complicat escollir un únic gestor de dosis a nivell de SISCAT, com han fet altres comunitats, també es podria plantejar aquest punt tenint en compte que IDI, ICS i ICO sí que de moment mantenen el compromís d'escollir una única solució.

 Des de l'oficina eSalut del TicSalut entenen que així ha de ser i ens demanen que definim aquest conjunt mínim de dades que cal registrar de forma centralitzada. Com que es va considerar que aquesta selecció transcendeix la tasca d'assessorament a l'IDIque s’estava duent a terme, es va sol·licitar a la Societat Catalana de Física Mèdica la possibilitat de crear un grup de treball per definir-la. Pels terminis que se'ns marquen, caldria donar resposta abans de l'estiu, encara que fos d'una forma prou oberta com per incorporar les diverses possibilitats de transposició de la directiva, treball encara en curs.

Creació del grup de treball

El dia 4 d’abril de 2017 es va convocar als caps de protecció radiològica de Catalunya a una primer reunió, incloent els serveis de PR públics, les UTPR que també donen cobertura a l'àmbit públic ( bàsicament ACPRO), i aquells responsables de serveis o unitats de Física que malgrat no fer-se càrrec directament de la protecció radiològica dels seus centres, en són responsables d'alguna manera. Per a més informació , feu 'click' sobre el títol.