openphotonet 16

ESTATUTS DE LA SOCIETAT CATALANA DE FÍSICA MÈDICA

(Aprovats per la junta en l'assamblea extraordinaria del 16 de Maig del 2006)

 

Descarregar la versió en pdf.

Capítol I. Denominació, fins, àmbit i domicili

Article 1

Amb la denominació Societat Catalana de Física Mèdica, que es podrà abreviar SCFM, es constitueix l’associació, que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions (DOGC 2423, d'1 de juliol), la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març) i els seus estatuts.

Article 2

La SCFM és una associació que agrupa els Llicenciats en Ciències Físiques dedicats professionalment a la Física Mèdica que es vulguin vincular al desenvolupament d'aquesta activitat al territori català. Igualment pot incloure a altres persones o entitats que, a judici de la Junta Directiva, desenvolupin una activitat relacionada amb la Física aplicada a la Medicina. 

Article 3 

La SCFM no tindrà ànim lucratiu, no tindrà patrimoni fundacional i tots els recursos que obtingui seran destinats, en la seva integritat, a la consecució dels seus fins socials.

Article 4

Són fins de l’associació:

 1. Fomentar el desenvolupament de la Física Mèdica en el territori català.

 2. Ajudar els seus associats en els problemes científics i professionals que puguin plantejar.

 3. Facilitar i proporcionar assessorament a organismes, entitats i persones que així ho requereixin de l'associació.

 4. Fomentar i mantenir la unió, coneixement i assistència mútua entre els seus socis.

 5. Organitzar cursos, congressos i col·loquis sobre temes que cobreixin aspectes científics i tècnics relacionats amb la Física Mèdica.

 6. Contribuir a la representació catalana en les associacions o fundacions relacionades directament amb la Física Mèdica.

 7. Establir grups de treball per a la realització de tasques sobre temes de caràcter científic, professional o docent, dins de l'àmbit de la Física Mèdica.

 8. Cooperar amb centres hospitalaris, d'investigació, ensenyament o altres entitats relacionades amb la Física Mèdica.

 9. Divulgar mitjançant publicacions, diaris, memòries científiques i notes tècniques, notícies referents a aspectes diversos de la Física Mèdica.

Article 5 

El domicili social radicarà en cada moment, al lloc que designi la Junta Directiva per majoria dels seus membres. 

Tot canvi de domicili social, serà degudament notificat als membres de l’associació. 

En l’actualitat, el domicili social es fixa a l’Hospital Duran i Reynals, Planta 7, Av. Gran Via s/n Km 2.7 08970 l’Hospitalet del Llobregat (Barcelona).

 

Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 6 

Es distingeixen els següents tipus de membres de l’associació: 

1. Socis Numeraris.

Podran ser Socis Numeraris aquelles persones que, reunint els requisits ressenyats en l’article 2 dels presents Estatuts, sol·licitin la seva admissió en l’associació.

La sol·licitud d’admissió haurà de ser avalada per dos socis numeraris i acceptada per la Junta Directiva per majoria dels seus membres. 

2. Associats.

Els Socis Associats, seran aquelles persones o entitats que així ho sol·licitin, i que en el desenvolupament de la seva activitat científica o comercial, contribueixin al desenvolupament dels fins de l’associació. 

La sol·licitud d’admissió haurà de ser acceptada per la Junta Directiva per majoria dels seus membres. 

Podran assistir amb veu però sense vot a les Assemblees Generals, designant, les entitats, un representant per assistir-hi.

3. Socis d’Honor.

Podran ser Socis d’Honor aquelles persones que pels seus treballs rellevants en el camp de la Física Mèdica, siguin proposats per la Junta directiva i rebin l’aprovació de l’Assemblea General.

No estaran obligats a satisfer la quota de soci i podran assistir a les Assemblees Ordinàries i Extraordinàries amb dret a veu. 

4. Socis Júnior.

Podran ser Socis Júnior aquelles persones que, reunint els requisits ressenyats en l’article 2 dels presents Estatuts, acreditin estar en període de formació en algun camp relacionat amb la Física Mèdica. 

La sol·licitud d’admissió haurà de ser avalada per dos socis numeraris i acceptada per la Junta Directiva per majoria dels seus membres. 

Tindran tots els drets dels socis numeraris. 

4. Socis Emèrits

Podran ser socis Emèrits aquells socis numeraris que, havent arribat a la jubilació laboral ordinària desitgin continuar col·laborant en les activitats de l’associació.

Passaran a aquesta condició a sol·licitud de l’interessat i acord de la Junta Directiva.

Tindran tots els drets dels socis numeraris excepte el dret a vot en les assemblees. No estaran obligats a satisfer la quota de soci.

Article 7

Són drets dels membres de l’associació:

 1.  Assistir a les Assemblees Generals exercint tots els drets reconeguts en els presents Estatuts. 

 2. Remetre treballs i comunicacions per a la seva inserció en les publicacions de l’associació, d’acord amb les condicions  tècniques que s’estableixin.

 3. Participar en tota classe d’activitats que organitzi l’associació. 

 4. Examinar els arxius i registres en què es reflecteixi l’activitat de l’associació.

 5. Obtenir informació sobre aspectes d’interès per a l’associació.

 6. Qualsevol altre dret que es derivi dels presents Estatuts.

 Article 8

Són deures dels membres de l'associació:

 1. Comprometre's amb les finalitats de l'associació i participar activament per assolir-les.

 2. Contribuir al sosteniment de l'associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades i aprovades en Assemblea General.

 3. Complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l'associació.

Article 9

Són causes per ser donat de baixa de l'associació:

 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.

 2. Per acord de la Junta Directiva, quan es deguin dues quotes consecutives, després d’haver estat requerit el seu pagament.

 3. No complir les obligacions estatutàries o fets greus que perjudiquin el bon nom de l’associació, segons l’apreciació de l’Assemblea General.

Article 10

La Junta Directiva redactarà un Reglament de Règim Intern que contindrà les qüestions de procediments i altres disposicions necessàries per al millor compliment dels fins de l’associació, respectant l’estipulat en els presents Estatuts. 

 

Capítol III. L'Assemblea General 

Article 11 

1. L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació.

Està constituïda per tots els membres en l’exercici dels seus drets, i serà presidida pel President de l’associació, acompanyat pels altres membres de la Junta Directiva.

2. Els membres de l'associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l'Assemblea.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l'Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s'han abstingut de votar.

Article 12

L'Assemblea General té les facultats següents:

a) Aprovar els Estatuts, reglaments de Règim Interior, normes de caràcter general i les seves modificacions. 

b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern i controlar-ne l'activitat. 

c) Aprovar les Actes de les Assemblees Generals ordinàries i extraordinàries. 

d) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l'import de la contribució al sosteniment de l'associació i aprovar la gestió feta per l'òrgan de govern. 

e) Acordar la dissolució de l'associació.

f) Incorporar-se a altres unions d'associacions o separar-se'n.

g) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública.

h) Acordar la baixa o la separació definitiva dels associats, amb un expedient previ.

i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d'associats per una raó distinta a la de la separació definitiva. 

j) Decidir sobre el nomenament dels Socis d’Honor de l’Associació. 

k) Les votacions seran públiques. Per a que siguin secretes, és suficient que ho sol·liciti un dels socis.

l) Resoldre les qüestions plantejades per la Junta Directiva. 

m) En general, resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l'associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article 12 té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l'Assemblea General.

Article 13

1. L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l'any. 

2. L'Assemblea General es pot convocar amb caràcter extraordinari pel President, bé perquè ho proposi la Junta Directiva, o bé perquè ho proposin el 15% dels socis; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar des de la data de la sol·licitud. 

Article 14 

1. L'assemblea és convocada per l'òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia amb la inclusió d’un apartat de precs i preguntes, el lloc, la data i l'hora de la reunió. 

2. La convocatòria s'ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment a tots els membres de l’associació. 

3. Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president de l'associació. Si no hi és, l'ha de substituir el vicepresident. Hi ha d'actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

4. El secretari redacta l'acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. 

Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d'estar a disposició dels socis al local social.

Article 15 

1. L'Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

2. L’Ordre del Dia serà establert per la Junta Directiva, i haurà d’incloure els assumptes proposats, amb la suficient antelació, per un nombre de socis superior al 5%. 

3. L’Assemblea General no podrà adoptar acords sobre assumptes que no figuren en l’Ordre del Dia. 

Article 16

1. En les reunions de l'Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l'associació.

2. Per a la validesa dels acords és necessària, en primera convocatòria, l’assistència de la majoria dels socis. En segona convocatòria, que podrà efectuar-se en la mateixa citació que per la primera, mitja hora després de la senyalada per a aquesta, tindran validesa els acords presos per majoria simple dels presents, independentment del número d’assistents.

3. Per adoptar acords sobre el nomenament de la Junta Directiva, si no es realitza mitjançant eleccions, la separació dels membres, sol·licitud de declaració pública, disposició o enajenació dels bens de l’associació, la modificació dels estatuts, la dissolució de l'associació, la constitució d'una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents.

4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis certificada pel secretari amb el vistiplau del president.

 

Capítol IV. La Junta Directiva 

Article 17

1. Regeix, administra i representa l'associació la Junta Directiva, que componen, com a mínim, el president, el vicepresident, el secretari i el tresorer. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents. 

2. L'elecció dels membres de la Junta Directiva es fa per votació de l'Assemblea General, amb un mes d’antelació a la data en què correspongui cessar als sortints. Les persones elegides entren en funcions després d'haver acceptat el càrrec.

3. Poden ser escollits els socis numeraris que no hagin estat sancionats per motius de deontologia professional, i compleixin els requisits que el Reglament de Règim Interior pugui establir.

4. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint, i s'han de comunicar al Registre d'Associacions.

Article 18

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de quatre anys, sense perjudici que puguin ser reelegits. 

2. A la primera Junta Directiva llevats del President i tresorer, la resta de càrrecs tindran una durada de dos anys.

3. La Junta Directiva es renovarà per meitats cada dos anys, evitant sempre la coincidència en la renovació de President i Secretari.

4. El cessament dels càrrecs abans d'extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:

a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n'exposin els motius 

b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec 

c) baixa com a membre de l'associació

d) sanció per una falta comesa en l'exercici del càrrec, imposada d'acord amb el que estableix l'article 16.3 dels estatuts.

5. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s'han de cobrir en la primera reunió de l'Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l'associació, designat per la Junta Directiva, pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.

Article 19

1. La Junta Directiva té les facultats següents:

a) Representar, dirigir i administrar l'associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d'accions legals i interposar els recursos pertinents.

c) Proposar a l'Assemblea General la defensa dels interessos de l'associació.

d) Proposar a l'Assemblea General la defensa de l'establiment de les quotes que els membres de l'associació han de satisfer.

e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s'hi adoptin. 

f) Presentar el balanç i l'estat de comptes de cada exercici a l'Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l'exercici següent. 

g) Contractar els serveis que l'associació pugui requerir.

h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.

i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l'associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

j) Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir subvencions o altres ajuts. 

k) Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis a qualsevol establiment de crèdit d'estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit.

l) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l´Assemblea General. 

m) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d'una manera específica a algun altre òrgan de govern de l'associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 20

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi, s'ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a .

2. S'ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita la dels membres que la componen.

Article 21

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un. 

2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excursar-se'n. L'assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents, en cas d’empat el vot del President serà decisori. 

Article 22

1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços del seus membres.

2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.

Article 23 

Els acords de la Junta Directiva s'han de fer constar en el llibre d'actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, s'ha de llegir l'acta de la sessió anterior perquè s'aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

 

Capítol V. El president i el vicepresident

Article 24 

1. Són pròpies del president les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l'associació, per delegació de l'Assemblea General i de la Junta Directiva. Té facultats per delegar aquesta funció sobre qualsevol dels membres components de la Junta Directiva.

b) Vetllar pel bon funcionament de l’associació. 

c) Establir la convocatòria, presidir i fixar l’ordre del dia les reunions de l'Assemblea General i de la Junta Directiva.

d) Presidir i dirigir els debats, tant de l'Assemblea General com de la Junta Directiva.

e) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat.

f) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació.

g) Autoritzar la disposició de despeses.

h) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l'Assemblea General o la Junta Directiva. 

2. El president és substituït, en cas d'absència o malaltia, pel vicepresident.

Capítol VI. El tresorer i el secretari

Article 25 

Les funcions del Tresorer són: 

La custòdia i el control dels recursos de l’associació.

L’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació dels comptes.

Portar el llibre de caixa i comptabilitat.

Autoritzar rebuts, rebre cobraments i realitzar pagaments de caràcter ordinari.

Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d'ésser visades prèviament pel president, i ingressar el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d'estalvi.

Presentar l’estat dels comptes de cada exercici davant la Junta Directiva, per a la seva aprovació per l’Assemblea General.

Donar explicacions davant la Junta Directiva de l’estat econòmic de l’associació quan el President ho requereixi.

Article 26

Les funcions del Secretari són: 

Portar l’arxiu de l’associació i custodiar-ne la documentació.

Aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l'Assemblea General i la Junta Directiva.

Redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar.

Portar els llibres d’actes i de registre de socis.

Cursar les corresponents convocatòries per a les Assemblees i Juntes.

Preparar i donar explicacions a la Junta Directiva dels assumptes a tractar.

Redactar la memòria anual.

Autoritzar per si mateix o juntament amb el President, les ordres de caràcter intern, correspondència i altres documents.

 

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 27 

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l'han de plantejar els membres de l'associació que vulguin formar-los, que han de ser autoritzats per la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

La Junta Directiva s'ha de preocupar d'analitzar i fer un seguiment de les diferents comissions o grups de treball.

 

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 28

Els recursos econòmics de l'associació es nodreixen de:

a) les quotes que fixa l'Assemblea General per als seus membres

b) les subvencions oficials o particulars

c) les donacions

d) qualsevol altre admès legalment 

Article 29 

Tots els membres de l'associació tenen l'obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L'Assemblea General pot establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques i quotes extraordinàries.

Article 30 

L'exercici econòmic coincideix amb l'any natural i queda tancat el 31 de desembre. 

Article 31

El President obrirà un o varis comptes corrents en nom de l’associació en la entitat bancària que, segons la Junta Directiva, s’estimi convenient. La Junta Directiva, així mateix, decidirà quins comptes requeriran la signatura conjunta i quins indistinta del President, Vicepresident i Tresorer.

Article 32

Els càrrecs socials no seran retribuïts, sense perjudici del dret a ser rescabalats per les despeses que s’originin en les gestions encomanades per l’associació.

 

Capítol IX. El règim disciplinari

Article 33 

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen les seves obligacions.

Les sancions corresponents s’establiran en el reglament intern.

 

Capítol X. La dissolució

Article 34 

L'associació pot ser dissolta si ho acorden les dues terceres parts dels socis, per votació en l'Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

En aquest cas, l’Assemblea General anomenarà liquidadors, amb indicació de les facultats i tasques a desenvolupar.

Article 35

1. Un cop acordada la dissolució, l'Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l'associació, com a la finalitat, l'extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. Els membres de l'associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

3. Es reintegraran als socis les quotes i aportacions no consumides.

4. El romanent net que resulti de la liquidació s'ha de lliurar directament a l'entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l'àmbit territorial d'actuació de l'associació, decideixi l’assemblea de liquidació.

Article 36 

L’associació també quedarà dissolta en els casos que preveu la legislació vigent.