Activitats formatives

Un dels objectius de la SCFM és la de formació continuada als seus membres i informar a la societat en general sobre el nostre món.

Concretament, molts radiofísics estan relacionats amb universitats en l’ensenyament tant de pre com de post grau de físics, metges i altres especialistes. També estan implicats en l’ensenyament de tècnics especialistes de radioteràpia, radiodiagnòstic i medicina nuclear.

Alguns serveis de radiofísica tenen unitats docents acreditades per a la formació d’especialistes en radiofísica hospitalària. A més a més, pel fet de pertànyer a institucions sanitàries amb diverses unitats docents formades per equips de professionals multidisciplinaris, els especialistes en radiofísica hospitalària han de participar en els programes docents d’altres serveis.

És una obligació dels professionals mantenir actualitzats els coneixements i aptituds necessàries per al correcte exercici de la seva professió. La pràctica de la Física Mèdica comporta una adaptació continua dels professionals a les noves tecnologies i procediments que d’elles se’n deriven.

Els especialistes en radiofísica hospitalària tenen dret a rebre la formació continuada pertinent. Cada servei elaborarà el programa formatiu adequat a les seves necessitats i facilitarà l’accés dels seus professionals a les activitats formatives corresponents. Igualment, el radiofísic hospitalari participarà en l’elaboració de programes de formació continuada en l’àmbit de la Física Mèdica adequats al personal dels serveis als quals dóna suport . 


Oferta actual:

  • Cursos per a personal de radiodiagnòstic: Actualment la SCFM estàs organitzant cursos de directors d'instal·lacions de radiodiagnòstic i/o segon nivell de raigs X a demanda de diferents hospitals o de l'administració.

Si estás interesat en organitzar o atendre un curs de director de radiodiagnòstic i/o segon nivell de raigs X,  contacteu amb nosaltres.

  • Sessions de formació: pensades com a formació continuada i amb l'objectiu de compartir experiències i coneixements entre els profesionals de la física mèdica i  el residents o estudiants de doctorat dels diferents centres. Més informació...