El passat mes de novembre de 2016 els tutors i els responsables de les Unitats Docents de la especialitat de Radiofísica Hospitalària, amb el recolzament de la Societat Catalana de Física Mèdica (SCFM), varen sol·licitar a la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la no restricció d’oferta formativa de residents de la nostra especialitat. En resposta a aquesta petició el Departament de Salut ens va manifestar que no disposa d’informació prou fiable respecte els físics que treballen en els nostres centres i que els interessaria poder compartir amb nosaltres qualsevol mena d’informació que tinguem disponible, per tal que l’oferta de places de residents s’acosti al màxim a les necessitats de físics en el futur.

Amb la voluntat de donar resposta a la petició d’informació anteriorment esmentada i col·laborar amb el Departament de Salut, la SCFM va confeccionar una enquesta ‘online’, la qual es va demanar respondre als responsables dels serveis o unitats de Radiofísica dels grans centres sanitaris de Catalunya, per tal d’aclarir quants especialistes som i les possibilitats de de creixement reals en un futur pròxim. En aquesta notícia recollim els resultats d’aquesta enquesta.  Per tal de desplegar-la, feu 'click' sobre el títol.

Antecedents

Fa temps l'IDI va demanar assessorament tècnic als caps de protecció radiològica que desenvolupen l'activitat a les seves instal·lacions per estudiar la implantació d'un software per la gestió de dosis que donés resposta a la directiva europea 2013/59/EURATOM que ha de transposar-se a legislació estatal abans de 2018.

Un dels aspectes que es van plantejar coordinadament amb la direcció de sistemes d'informació de l'ICS i TicSalut és que caldria que el software fos capaç d'integrar-se amb els HIS corresponents, i amb un hipotètic "registre central de dosis" a nivell de Catalunya, bé directament o a través del HIS. Això asseguraria que, independentment del gestor de dosis escollit pel proveïdors de diagnòstic per la imatge, hi hagi un mínim comú denominador d'informació que tots haurem d'exigir als plecs de prescripcions tècniques. Malgrat és complicat escollir un únic gestor de dosis a nivell de SISCAT, com han fet altres comunitats, també es podria plantejar aquest punt tenint en compte que IDI, ICS i ICO sí que de moment mantenen el compromís d'escollir una única solució.

 Des de l'oficina eSalut del TicSalut entenen que així ha de ser i ens demanen que definim aquest conjunt mínim de dades que cal registrar de forma centralitzada. Com que es va considerar que aquesta selecció transcendeix la tasca d'assessorament a l'IDIque s’estava duent a terme, es va sol·licitar a la Societat Catalana de Física Mèdica la possibilitat de crear un grup de treball per definir-la. Pels terminis que se'ns marquen, caldria donar resposta abans de l'estiu, encara que fos d'una forma prou oberta com per incorporar les diverses possibilitats de transposició de la directiva, treball encara en curs.

Creació del grup de treball

El dia 4 d’abril de 2017 es va convocar als caps de protecció radiològica de Catalunya a una primer reunió, incloent els serveis de PR públics, les UTPR que també donen cobertura a l'àmbit públic ( bàsicament ACPRO), i aquells responsables de serveis o unitats de Física que malgrat no fer-se càrrec directament de la protecció radiològica dels seus centres, en són responsables d'alguna manera. Per a més informació , feu 'click' sobre el títol.

Ha estat concedida una beca nacional amb un import de 300€ a la Elisa Montes Rubio, resident de tercer any de l’ICO Hospitalet, pel curs de "Control de calidad y dosis en radiología digital" organitzat per la Sociedad Española de Física Médica (SEFM).

Del 5 al 7 d'octubre de 2017 es celebrarà a l'Hotel Barcelona Golf de Barcelona el II CONGRESO IBEROAMERICANO DE INTERVENCIONISMO E IMAGEN DIAGNÓSTICA en aquesta ocasió sota el lema: "Compromiso entre calidad asistencial y avances técnicos" impulsat des de la Direcció del Centre de Diagnòstic per la Imatge (CDI) de l'Hospital Clínic de Barcelona i des de la Direcció de Diagnòstic per la Imatge i Medicina Nuclear de l'Hospital Vall d’Hebron i l'Institut de Diagnòstic de Barcelona.
Es podran enviar comunicacions fins el 15 de juny de 2017 i es  realitzaran dues jornades pre-congrès per tal de complementar l'oferta de formació continuada dels asistents al congrès.
Programa científic:
Bloc II: Angioradiologia: 
Aplicacions Clíniques de les Noves Tecnologies en Neuroradiologia Intervencionista;
Avenços Tècnics en Imatge mitjançant Angiografs de Nova Generaciói les seves Aplicacions Clíniques
Profilaxi Renal
Bloc III: Medicina Nuclear
Teràpies dirigides en Medicina Nuclear
Evolució de la complexitat de protocols en PET-TC
Participació activa i reconeguda en protocols de recerca
Bloque IV: RM – Eco
Abordatje pràctic de la claustrofòbia
RM amb marcapassos
RM Infantil Posprandial
Rentat de Calcificacions
 
Per més informació feu click aquí