El passat mes de novembre de 2016 els tutors i els responsables de les Unitats Docents de la especialitat de Radiofísica Hospitalària, amb el recolzament de la Societat Catalana de Física Mèdica (SCFM), varen sol·licitar a la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la no restricció d’oferta formativa de residents de la nostra especialitat. En resposta a aquesta petició el Departament de Salut ens va manifestar que no disposa d’informació prou fiable respecte els físics que treballen en els nostres centres i que els interessaria poder compartir amb nosaltres qualsevol mena d’informació que tinguem disponible, per tal que l’oferta de places de residents s’acosti al màxim a les necessitats de físics en el futur.

Amb la voluntat de donar resposta a la petició d’informació anteriorment esmentada i col·laborar amb el Departament de Salut, la SCFM va confeccionar una enquesta ‘online’, la qual es va demanar respondre als responsables dels serveis o unitats de Radiofísica dels grans centres sanitaris de Catalunya, per tal d’aclarir quants especialistes som i les possibilitats de de creixement reals en un futur pròxim. En aquesta notícia recollim els resultats d’aquesta enquesta.  Per tal de desplegar-la, feu 'click' sobre el títol.

Les dades incloses en aquest document corresponen als centres que ens han respost, els quals són:

 • Hospital del Mar i Hospital de l'Esperança. Barcelona.
 • Institut Català d'Oncologia – Girona.
 • Consorci Sanitari de Terrassa (Hospital de Terrassa - Hospital de Manresa).
 • Hospital Clínic. Barcelona.
 • Centre Mèdic Teknon. Barcelona.
 • Institut IMOR. Barcelona.
 • Hospital Universitari Vall d'Hebron. Barcelona.
 • Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona.
 • Hospital Universitari Arnau de Vilanova – Lleida.
 • Institut Català d'Oncologia - L'Hospitalet.
 • Hospital Universitari Sant Joan de Reus.
 • Institut Català d'Oncologia - Hospital Germans Trias i Pujol – Badalona.
 • Hospital Plató. Barcelona.
 • Hospitals QuironSalud Barcelona (excepte Teknon). Barcelona.

Donada la gran resposta, considerem que les dades recollides són prou fiables. Però, s'ha de tenir en compte que també hi ha alguns especialistes en Radiofísica Hospitalària a les Unitats Tècniques de Protecció Radiològica  (UTPR) i també hi ha algun especialista en Radiofísica Hospitalària treballant a l’administració.  Per tant, el nostre àmbit no es restringeix només als grans centres dels quals es mostren les dades aquí sinó que hi ha una demanda lleugerament superior.

Es detallen a continuació les preguntes de les quals constava l’enquesta i els resultats corresponents.

1. Nombre de radiofísics contractats.

En total, 61.

2. Indiqui el nombre de radiofísics en cadascun dels següents rangs d’edat (<40 anys, 40-49, 50-54, 55-60, >60).

Grup d’edat Nombre total
<40 23
40-49 21
50-54 10
55-60 4
>60 3

3. Indiqui totes les àrees sobre les que tenen responsabilitat directa els radiofísics del seu centre (Radioteràpia, Medicina Nuclear, Radiodiagnòstic, Protecció Radiològica).

Àrea

Nombre de centres als quals els físics tenen

responsabilitat en aquesta àrea

Radioteràpia Tots (14)
Medicina Nuclear 9
Radiodiagnòstic 10
Protecció Radiològica

13

4. Si recentment heu avaluat el nombre de radiofísics seguint alguna de les guies disponibles, indiqui a continuació el número estimat...

En total, 85.

5. ... i el protocol i guia seguit (SEFM, IPEM, d’Altres).

Tots els centres excepte dos han utilitzat el document de la Sociedad Española de Física Médica (SEFM). Hi ha un centre que ha fet un càlcul redundant de radiofísics en radioteràpia segons el document anglès de la IPEM i el resultat els coincideix en aquesta àrea amb el de la SEFM. Un centre ha fet el càlcul per radiodiagnòstic segons el document del FORO CSN-SEFM-SEPR. 

6. Finalment, com valoreu al vostre centre la probabilitat d’increment de la plantilla de radiofísics als propers 4 anys?

Categoria Nombre de centres
Impossible 1
Poc probable 2
Probable 1
Molt probable 4
Amb tota seguretat 2
Desconeguda 3
No ha respost 1

Hi ha un centre al qual hi ha 3 radiofísics a hores d’ara, el qual refereix que la direcció del seu centre ha aprovat un pla d’increment fins a 5 radiofísics, o sigui que per aquest centre  l’increment seria de 2 persones. 

7. Utilitzi aquest espai per comentar qualsevol aspecte sobre les qüestions anteriors. (Aquests comentaris ja s’ha inclòs a cada resposta).

Aquests resultats mostren que:

El nombre de radiofísics exercint és inferior en un 28% al recomanat segons les recomanacions de societats científiques competents.

A banda del que seria desitjable, s’han de cobrir en els propers 4 anys entre 5 i 11 contractes nous per tal de cobrir 3 jubilacions més la nova incorporació de professionals (categoria de la pregunta 6 “Amb Tota Seguretat” - 2 més, en total 5- i  “Probable” i “Molt Probable” que fan 6, tenint en compte que per un centre l’increment serà de 2 persones, en total 11).

Addicionalment, la directiva Europea 2013/59/EURATOM, per la qual s’estableixen normes de seguretat bàsiques per la protecció contra els perills derivats de la exposició a radiacions ionitzants, s’ha de transposar a la legislació nacional abans de 2018. Aquesta directiva al seu article 58, punt 3, apartat b) diu que “Els estats membres vetllaran perquè  la informació relativa a la exposició del pacient sigui part de l’informe del procediment mèdic-radiològic”. Tanmateix, a l’article 83 explicita que “Els estats vetllaran per que, depenent de la pràctica mèdic-radiològica, l’expert en física mèdica assumeixi la responsabilitat de la dosimetria, incloses les mesures físiques per tal d’avaluar la dosi administrada al pacient u d’altres persones sotmeses a exposició mèdica...”. La transposició d’aquesta directiva crearà una demanda important d’especialistes, ja que fins al moment la majoria d’especialistes en radiofísica hospitalària que treballen dins l’àmbit del diagnòstic fonamentalment es dediquen al control de qualitat de l’equipament però no a l’estimació de dosi a pacient. Donada la diversitat de procediments radiològics i l’enorme nombre d’aquests procediments,  és clar que aquesta directiva ha de comportar un augment en el nombre d’especialistes.

Tenint en compte totes les dades i consideracions anteriors la SCFM recolza a les unitats docents en el plantejament que a hores d'ara no és convenient una restricció en la oferta de places de resident de Radiofísica Hospitalària.