El nostre objectiu 

La física mèdica és una branca de la física que aplica els conceptes i mètodes d’aquesta al diagnòstic i tractament de les malalties humanes. Està molt relacionada amb la medicina, l’electrònica, la informàtica i l’enginyeria.

La SCFM és una societat científica que agrupa, entre d’altres, als professionals de la especialitat de Radiofísica Hospitalària, els quals treballen als hospitals, als components dels grups de recerca en física mèdica de les universitats i als professionals de les Unitats Tècniques de Protecció Radiològica dins de Catalunya. Es va crear l’any 2006 amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament de la física mèdica tant en l’àmbit científic i professional, com per a establir-se com a interlocutor amb la societat catalana i l’administració.

En el medi hospitalari la especialitat de Radiofísica Hospitalària està reconeguda en el Real Decret 220/1997 pel qual es crea i regula l’obtenció del títol oficial d’especialista en radiofísica hospitalària. El títol d’especialista en radiofísica hospitalària s’obté després d’una llicenciatura (actualment un grau), principalment de física (encara que poden ser altres titulacions superiors científiques o tecnològiques degudament reconegudes), i un cicle formatiu (paral·lel al d’altres especialitats sanitàries) de tres anys, via residència en unitats docents hospitalàries acreditades. Existeix una convocatòria anual de places per a formació a les quals s’accedeix mitjançant una prova d’àmbit estatal. La formació s’imparteix en hospitals on l’especialista en formació (resident) s’incorpora gradualment a la feina de rutina. És un programa de formació sanitària especialitzada del “Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad” i ve regulat per la Llei 44/2003 d’ordenació de les professions sanitàries.

La finalitat de la física mèdica en el medi hospitalari és aconseguir la seguretat i qualitat dels tractaments i procediments diagnòstics que impliquin l'ús de les radiacions, tant ionitzants com no ionitzants.

La Radiofísica hospitalària és una especialitat amb unes competències ben definides i l’activitat professional dels radiofísics hospitalaris comprèn bàsicament tres aspectes: la clínica, la recerca i la docència. La seva finalitat és aconseguir la seguretat i qualitat dels tractaments i procediments diagnòstics que impliquin l’ús de les radiacions (tant ionitzants com no ionitzants). 

Radiofísics hospitalaris i unitats docents a Catalunya

Actualment a Catalunya hi ha en actiu més de 70 radiofísics hospitalaris i 4 unitats docents, la majoria dels quals estan en grans hospitals que compten amb serveis de radioteràpia, diagnòstic per la imatge,medicina nuclear i radioprotecció.

Pràctica clínica

La responsabilitat essencial del radiofísic és assegurar l’administració eficaç i amb el mínim risc de la radiació (tant ionitzant com no), per obtenir el millor resultat diagnòstic o terapèutic segons lo estipulat en la prescripció mèdica al pacient. Això inclou la protecció del pacient i demés persones de la perillositat potencial o excés de radiació, l’establiment de protocols de dosimetria i control de qualitat adequats, la mesura i caracterització de la radiació, la determinació de la dosi administrada, la realització o recerca de procediments per a assegurar una bona qualitat d’imatge, desenvolupament de programes de garantia de qualitat, i la col·laboració amb la resta de professionals de la salut implicats en la optimització de l’equilibri entre el benefici i el risc de l’ús de les radiacions.

Entre totes les funcions que li són pròpies hi ha l’assessorament als centres hospitalaris en l’adquisició d’aparells altament tecnològics de diagnòstic, tractament i dosimetria.

Per a garantir el bon funcionament de les unitats i el millor tractament possible dels pacients, la legislació vigent dicta que els radiofísics han d’establir els programes i procediments de garantia de qualitat que assegurin que els tractaments i/o diagnòstics es fan dins d’unes condicions òptimes. És competència del radiofísic hospitalari establir els criteris amb els quals s’han d’efectuar aquests controls.

Les àrees d’actuació són bàsicament la radioteràpia, la medicina nuclear, el diagnòstic per la imatge i la radioprotecció.

Recerca

El radiofísic està implicat, també, en la recerca associada a les seves àrees d’interès i al desenvolupament de noves tècniques d’imatge, tractament, mesura de la radiació, eines pels càlculs dosimètrics, etc... Múltiples revistes científiques internacionals avalen la varietat i intensitat de la recerca relativa en aquest camp, algunes de les més rellevants són: Medical Physics, Physics in Medicine and Biology, Revista de Física Médica, Journal of Applied Clinical Medical Physics, etc...

També forma part de les tasques de l’especialista en radiofísica hospitalària col·laborar en els aspectes propis de l’especialitat en els projectes de recerca o assaigs clínics dels serveis als quals es dóna suport.

Docència i formació d’especialistes

Pel que fa a la docència, molts radiofísics estan relacionats amb universitats en l’ensenyament tant de pre com de post grau de físics, metges i altres especialistes. També estan implicats en l’ensenyament de tècnics especialistes de radioteràpia, radiodiagnòstic i medicina nuclear.

Alguns serveis de radiofísica tenen unitats docents acreditades per a la formació d’especialistes en radiofísica hospitalària. A més a més, pel fet de pertànyer a institucions sanitàries amb diverses unitats docents formades per equips de professionals multidisciplinaris, els especialistes en radiofísica hospitalària han de participar en els programes docents d’altres serveis.

És una obligació dels professionals mantenir actualitzats els coneixements i aptituds necessàries per al correcte exercici de la seva professió. La pràctica de la Física Mèdica comporta una adaptació continua dels professionals a les noves tecnologies i procediments que d’elles se’n deriven.

Els especialistes en radiofísica hospitalària tenen dret a rebre la formació continuada pertinent. Cada servei elaborarà el programa formatiu adequat a les seves necessitats i facilitarà l’accés dels seus professionals a les activitats formatives corresponents. Igualment, el radiofísic hospitalari participarà en l’elaboració de programes de formació continuada en l’àmbit de la Física Mèdica adequats al personal dels serveis als quals dóna suport .

Radioteràpia

 • Acceptació, determinació de l’estat de referència inicial i programa de garantia de qualitat de l’equipament de radioteràpia, planificació de tractaments, i detecció i mesura de la radiació.
 • Mesura i caracterització de la radiació pels tractaments de radioteràpia. Dosimetria física dels feixos de radiació.
 • Planificació, optimització, càlcul i avaluació dels plans de tractament dels pacients, verificació dels paràmetres de l’informe dosimètric.
 • Dosimetria clínica en teràpia: mesura de la dosi administrada als pacients (com la dosimetria in-vivo).
 • Desenvolupament d’especificacions i procediments per a l’avaluació inicial i periòdica referent a tot l’equipament.
 • Direcció del personal encarregat de la planificació dels tractaments (dosimetristes) i demés personal de suport a radiofísica.
 • Realització i gestió d’un programa de garantia de qualitat en els aspectes pertinents a radiofísica.
 • Coordinació del manteniment i reparació de l’equipament.
 • Dur a terme un programa de formació continuada de tot el personal en temes de dosimetria, planificació dels tractaments, física de les radiacions i protecció radiològica.
 • Treballar conjuntament amb l’oncòleg radioterapeuta per millorar la seguretat dels pacients.

 

Medicina nuclear

 • Realització de procediments per a l’avaluació inicial i continua de l’equipament de mesura de la radioactivitat i la imatge nuclear.
 • Control de qualitat inicial i periòdic dels aparells de detecció de la radiació.
 • Mesura i caracterització dels radiofàrmacs prèvia a la seva utilització clínica.
 • Verificació i estimació de dosis a pacients en procediments de medicina nuclear.
 • Verificació i control en tractaments metabòlics.
 • Realització i gestió d’un programa de garantia de qualitat en els aspectes pertinents a radiofísica.
 • Dur a terme un programa de formació continuada de tot el personal en temes de dosimetria, física de les radiacions i protecció radiològica.
 • Treballar conjuntament amb l’especialista en medicina nuclear per a millorar la seguretat dels pacients. Optimització de les dosis per exploració.

Diagnòstic per la imatge

 • Acceptació, avaluació i posada en marxa de l’equipament radiològic i de diagnòstic per la imatge.
 • Dosimetria física i control de qualitat periòdic de l’equipament de diagnòstic.
 • Dosimetria clínica en equips de raigs x per al diagnòstic.
 • Verificació i estimació de dosis a pacients en procediments diagnòstics.
 • Realització i gestió d’un programa de garantia de qualitat en els aspectes pertinents a radiofísica.
 • Dur a terme un programa de formació continuada de tot el personal en temes radiològics, de diagnòstic per la imatge, física de les radiacions i protecció radiològica.
 • Treballar conjuntament amb l’especialista en diagnòstic per la imatge per a millorar la seguretat dels pacients. Optimització de les dosis per exploració.

Radioprotecció

 • Disseny d’instal·lacions radioactives i radiològiques. Estudi de seguretat. Planificació i especificació dels blindatges necessaris per a protegir treballadors, pacients i públic en general de la radiació produïda en el diagnòstic o tractament de les persones. Avaluació de blindatges ja instal·lats.
 • Establir els procediments de protecció radiològica a totes les instal·lacions radioactives de què disposi l’hospital.
 • Senyalització de les zones en funció del risc radiològic.
 • Acceptació i posada en marxa de l’equipament de protecció radiològica.
 • Gestió i control de fonts i residus radioactius.
 • Proves d’hermeticitat de fonts radioactives encapsulades.
 • Descontaminació.
 • Definició i anàlisi de risc radiològic.
 • Dosimetria personal i d’àrea.
 • Protecció radiològica operacional.
 • Gestió de llicències i permisos.
 • Informació i docència en protecció radiològica.
 • Dur a terme un programa de formació continuada en protecció radiològica.

Referències:

 1. RD 220/1997, de 14 de febrero, por el que se crea y regula la obtención del título oficial de Especialista en Radiofísica Hospitalaria. BOE núm. 52 de 1 de marzo de 1997. Aquest RD ha estat derogat i substituït pel RD 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada. BOE núm. 45 de 21 de febrero de 2008

 2. LEY 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. BOE núm. 280 de 23 de noviembre de 2003.

 3. International Labour Organisation. International Standard Classification of Occupations ISCO-08. http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.htm

 4. Council Directive 97/43/Euratom of 30 June 1997 on health protection of individuals against the dangers of ionizing radiation in relation to medical exposure.

 5. Council Directive 84/466/Euratom of 1984. Laying down basic measures for the radiation protection of persons undergoing medical examination or treatment.

 6. Scope of practice of Medical Physics. American Association of Physicist in Medicine (AAPM) and America College of Medical Physics (ACMP). 2005. http://www.aapm.org/org/policies/details.asp?id=225&type=PP¤t=true

 7. RD 1841/1997, de 5 de diciembre, por el que se establecen los criterios de calidad en medicina nuclear. BOE núm. 303 de 19 de diciembre de 1997.

 8. RD 1566/1998, de 17 de julio, por el que se establecen los criterios de calidad en radioterapia. BOE núm. 206 de 28 de agosto de 1998.

 9. RD 1976/1999, de 23 de diciembre, por el que se establecen los criterios de calidad en radiodiagnóstico. BOE núm. 311 de 29 de diciembre de 1999.

 10. The European Federation of Organizations for Medical Physics EFOMP (1993). Policy Statement Nr. 5. "Departments of Medical Physics - Advantages, Organisation and Management". Approved by EFOMP Council, September 1993. Physica Medica XI, 3(1995)126-128. http://www.efomp.org/images/docs/policy/policy5.html

 11. The European Federation of Organizations for Medical Physics EFOMP (1997). Policy Statement Nr. 7. "Criteria for the staffing levels in a Medical Physics Department". Approved by EFOMP Council, September 1997. Physica Medica XIII 4(1997) 187-194. http://www.efomp.org/policy/stafflev.pdf

 12. RD 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes. BOE núm. 178 de 26 de julio de 2001.

 13. La física médica: "una profesión para las ciencias de la salud". Sociedad Española de Física Médica (SEFM), 1998. http://www.sefm.es/userfiles/unaprofesion.pdf